nepřetržitá havarijní služba

 TENTO PRODUKT JIŽ NENÍ V NABÍDCE

 30. listopadu 2019 odstraňujeme z nabídky produktů činnost „NEPŘETRŽITÁ HAVARIJNÍ SLUŽBA“.
 Veškeré smluvní vztahy vyplývající z této činnosti budou vypovězeny formou písemné výpovědi v souladu se smlouvou o plnění nepřetržité havarijní služby.
 Tříměsíční výpovědní lhůta počíná dnem 31. srpna 2019 s ukončením platnosti smluvního vztahu k datu 30. listopadu 2019.

 Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci v uplynulém období. V případě „NEPŘETRŽITÉ HAVARIJNÍ SLUŽBY“ se jedná o produkt určený výhradně smluvním partnerům.

 Je možné uzavřít samostatnou písemnou smlouvu mezi Vámi a naší společností. Jsme připraveni na základě Vašeho zájmu zaslat k nahlédnutí návrh smlouvy k tomuto produktu a to zcela nezávazně v elektronické podobě. Základní informace možno i telefonicky.
 Rozsah a podmínky tohoto produktu lze upravit dle Vašeho požadavku a tak lépe přizpůsobit Vašim potřebám. Pokud Vás tato nabídka oslovila, neváhejte zaslat požadavek na tuto tbisro@email.cz elektronickou adresu, do hlavičky emailu zadejte „HAV 2011 – adresa domu“. Obratem bude zaslán nezávazný návrh smlouvy „NEPŘETRŽITÉ HAVARIJNÍ SLUŽBY“.
 Také lze spolupracovat za účelem zajištění běžných případně plánovaný oprav a rekonstrukcí na základě samostatných objednávek.


 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A VYMEZENÍ ROZSAHU PRODUKTU

1.1 Předmětem produktu je provádění nepřetržité havarijní služby 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, včetně svátků, po celou dobu platnosti smluvního vztahu pro domovní a bytový fond ve správě objednatele a to dle přiloženého seznamu nemovitostí s uvedením počtu bytových / nebytových jednotek na které se tento produkt vztahuje.

1.2 Havarijní službou se rozumí držení nepřetržité hotovosti ve vymezeném časovém období a neprodleném havarijním výjezdu, zásahu k odstranění havárií na technickém zařízení ústředního topení ( ÚT ), teplé užitkové vody ( TUV ), studené vody ( SV ), kanalizace ( KN ), plynoinstalace ( PN ), elektroinstalace ( EL ), venkovní kanalizace, komínů. Včetně provádění souvisejících prací za účelem uvedení zařízení do provozuschopného stavu bez nutnosti dalších oprav a následných prací.

1.3 Havarijním výjezdem, zásahem se rozumí: doprava na místo zásahu, obhlídka a obchůzka místa zásahu. Provedením nezbytných úkonů k zabránění škodám na majetku a zdraví osob. /zejména: zastavení přívodu studené, teplé vody; zastavení, vypuštění otopné soustavy; zastavení dodávky plynu atd.. Následná oprava do provozuschopného stavu včetně termínu provedení bude řešena samostatně dohodou dle rozsahu a závažnosti nutné opravy. Opravy běžné, plánované, opravy zařizovacích předmětů včetně plynových kotlů, plynových ohřívačů apod. nejsou kvalifikovány jako důvod k provedení havarijního výjezdu, zásahu./

1.4 Požadavek k havarijnímu výjezdu, zásahu bude objednatelem nahlášen neprodleně po zjištění jeho nutnosti prostřednictvím telefonátu na telefonní číslo +420 608 646 826.

1.5 Zhotovitel zajišťuje bez součinnosti s objednatelem koordinaci s dodavateli médií jichž se budou případné práce dotýkat ( OVAK a.s., DALKIA a.s. RWE a.s. a pod. ).

1.6 V případě výpadku elektrické energie, dodávky tepla, dodávky vody apod. pro celý objekt / dům / nemovitost, či jiné havárie zjistí nejprve objednatel zda tato závada není na straně dodavatele média. V tomto případě si objednatel tuto závadu nechá odstranit dodavatelem média či jinak dle svého uvážení. Tyto opravy a opravy havárie na straně dodavatele média nejsou předmětem této smlouvy o dílo.

1.7 Objednatel se zavazuje informovat zúčastněné osoby, že v případě klasifikace požadované opravy jako opravy drobné ve smyslu Občanského zákoníku, Nařízení vlády, prováděcích předpisů či stanov. Hradí tuto opravu nájemce či uživatel bytu případně nebytového prostoru. V případě, že dojde k nutnosti provedení havarijního výjezdu, zásahu dle uvedeného výše, a tento výjezd, zásah bude skutečně proveden, přičemž nájemce či uživatel bytu případně nebytového prostoru odmítne uhradit fakturovanou částku s tím spojenou. Bude tato částka fakturována na vrub správce či jiné pověřené osoby /bytového družstva, pověřeného vlastníka, společenství vlastníku jednotek či majitele bytů, domů/ který od naší společnosti obdrží potřebné dokumenty k refakturaci závazku.

PDF ke stažení - štítek NON-STOP HAVARIJNÍ SLUŽBA logo PDF